دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق پیام نور - پی ان یو نیوز – PnuNews – اخبار پیام نور
امتیاز به مطلب
۱۴ مهر ۱۳۹۷
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۹۷-۹۶ + جواب

دانلود رایگان نمونه سوال دروس رشته حقوق پیام نور با پاسخنامه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت اختصاصی از طریق سایت پی ان یو نیوز امکان پذیر است

 

سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال با جواب رایگان نموده است

در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 

حقوق
نیمسال دوم۹۷-۹۶
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس حقوق ترم دوم ۹۷-۹۶ پیام نور + جواب

نام درس
لینک دانلود سوال لینک دانلود جواب
متون حقوقی ۱
– متون حقوقی ۱ –
زبان خارجی تخصصی
۱۲۱۲۱۷۷
۱۲۲۰۷۲۹٫pdf
۱۲۱۲۱۷۷-
۱۲۲۰۷۲۹-pasokh.pdf
متون حقوقی ۲ –
متون حقوقی ۲ –
زبان خارجی تخصصی
۱۲۱۲۱۷۸-
۱۲۲۰۷۳۰٫pdf
۱۲۱۲۱۷۸
-۱۲۲۰۷۳۰-pasokh.pdf
بزهکاری اطفال ۱ ۱۲۱۷۱۴۹٫pdf ۱۲۱۷۱۴۹-pasokh.pdf
عربی ۱۲۲۰۲۸۶٫pdf ۲۲۰۲۸۶-pasokh.pdf
متون فقه ۲ فقه خانواده – متون فقه ۲ ۱۲۲۰۲۸۹-
۱۲۲۰۷۵۵٫pdf
۱۲۲۰۲۸۹-
۱۲۲۰۷۵۵-pasokh.pdf
اصول فقه ۲ ۱۲۲۰۲۹۰٫pdf ۱۲۲۰۲۹۰-pasokh.pdf
متون فقه ۳ ۱۲۲۰۲۹۱٫pdf ۱۲۲۰۲۹۱-pasokh.pdf
متون فقه ۴ ۱۲۲۰۲۹۲٫pdf ۱۲۲۰۲۹۲-pasokh.pdf
قواعد فقه ۱ –
مدنی قواعد فقه ۱
۱۲۲۰۲۹۳-
۱۲۲۳۲۵۶٫pdf
۱۲۲۰۲۹۳-
۱۲۲۳۲۵۶-pasokh.pdf
آیات الاحکام ۱۲۲۰۲۹۴٫pdf ۱۲۲۰۲۹۴
-pasokh.pdf
قواعد فقه ۲ –
قواعد فقه ۲ جزایی
۱۲۲۰۲۹۵-
۱۲۲۳۲۵۸٫pdf
۱۲۲۰۲۹۵-
۱۲۲۳۲۵۸-pasokh.pdf
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور www.pnunews.com  
حفظ جز ۳۰ قرآن کریم ۱۲۲۰۶۵۷-۱۲۲۰۶۵۸٫pdf ۱۲۲۰۶۵۷-
۱۲۲۰۶۵۸-pasokh.pdf
متون فقه ۱ –
متون فقه ۱ فقه معاملات
۱۲۲۰۷۵۴-۱۲۲۰۲۸۸٫pdf ۲۲۰۷۵۴-
۱۲۲۰۲۸۸-pasokh.pdf
مبانی علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۳۷٫pdf ۱۲۲۱۰۳۷-pasokh.pdf
حقوق مالیه عمومی – مالیه عمومی ۱۲۲۱۰۳۸-۱۲۲۳۲۲۴٫pdf ۱۲۲۱۰۳۸-
۱۲۲۳۲۲۴-pasokh.pdf
حقوق در مددکای –
حقوق رفاه اجتماعی –
حقوق کار
۱۲۲۲۲۵۸-
۱۲۲۲۱۶۵
-۱۲۲۲۱۹۴-
۱۲۲۳۰۴۵٫pdf
۱۲۲۲۲۵۸
-۱۲۲۲۱۶۵
-۱۲۲۲۱۹۴
-۱۲۲۳۰۴۵-pasokh.pdf
حقوق اساسی کلیات –
حقوق اساسی ۱
۱۲۲۳۰۱۰
-۱۲۲۳۰۲۲
-۱۲۲۳۲۲۱٫pdf
۱۲۲۳۰۱۰-
۱۲۲۳۰۲۲-
۱۲۲۳۲۲۱-pasokh.pdf
حقوق اداری کلیات و ایران
حقوق اداری ۱
۱۲۲۳۰۱۳-
۱۲۲۳۰۳۱
-۱۲۲۳۲۲۷٫pdf
۱۲۲۳۰۱۳
-۱۲۲۳۰۳۱
-۱۲۲۳۲۲۷-pasokh.pdf
مقدمه علم حقوق ۱۲۲۳۰۲۰
-۱۲۲۳۲۱۸٫pdf
۱۲۲۳۰۲۰
-۱۲۲۳۲۱۸-pasokh.pdf
حقوق جزای عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۱-
۱۲۲۳۲۲۵٫pdf
۱۲۲۳۰۲۱-
۱۲۲۳۲۲۵-pasokh.pdf
حقوق جزای عمومی ۲ ۱۲۲۳۰۲۴٫pdf ۱۲۲۳۰۲۴-pasokh.pdf
حقوق بین الملل عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۵
-۱۲۲۳۲۲۰٫pdf
۱۲۲۳۰۲۵
-۱۲۲۳۲۲۰-pasokh.pdf
آیین دادرسی مدنی ۱ ۱۲۲۳۰۲۶٫pdf ۱۲۲۳۰۲۶-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۱۲۲۳۰۲۷
-۱۲۲۳۲۲۶٫pdf
۱۲۲۳۰۲۷
-۱۲۲۳۲۲۶-pasokh.pdf
حقوق جزای عمومی ۳ ۱۲۲۳۰۲۸٫pdf ۱۲۲۳۰۲۸-pasokh.pdf
حقوق اساسی ۲ ۱۲۲۳۰۳۰
-۱۲۲۳۲۳۲٫pdf
۱۲۲۳۰۳۰
-۱۲۲۳۲۳۲-pasokh.pdf
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با جواب www.PnuNews.com  
حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها ۱۲۲۳۰۳۲٫pdf ۱۲۲۳۰۳۲-pasokh.pdf
جرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۳٫pdf ۱۲۲۳۰۳۳-pasokh.pdf
حقوق جزای اختصاصی ۱ 
حقوق جزای اختصاصی ۳
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
۱۲۲۳۰۳۴-
۱۲۲۳۲۵۴٫pdf
۱۲۲۳۰۳۴
-۱۲۲۳۲۵۴-pasokh.pdf
حقوق اداری ۲ ۱۲۲۳۰۳۵٫pdf ۱۲۲۳۰۳۵-pasokh.pdf
حقوق جزای اختصاصی ۲
حقوق جزای اختصاصی ۱
جرایم علیه اموال و مالکیت
۱۲۲۳۰۳۶
-۱۲۲۳۲۵۰٫pdf
۱۲۲۳۰۳۶
-۱۲۲۳۲۵۰-pasokh.pdf
کیفرشناسی ۱۲۲۳۰۳۸٫pdf ۱۲۲۳۰۳۸-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها ۱۲۲۳۰۳۹٫pdf ۱۲۲۳۰۳۹-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۵ خانواده –
حقوق مدنی ۵ حقوق خانواده
۱۲۲۳۰۴۱-
۱۲۲۳۲۴۹٫pdf
۱۲۲۳۰۴۱-
۱۲۲۳۲۴۹-pasokh.pdf
آیین دادرسی مدنی ۲ ۱۲۲۳۰۴۲٫pdf ۱۲۲۳۰۴۲-pasokh.pdf
آیین دادرسی کیفری ۱ ۱۲۲۳۰۴۳٫pdf ۱۲۲۳۰۴۳-pasokh.pdf
حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۱۲۲۳۰۴۴٫pdf ۱۲۲۳۰۴۴-pasokh.pdf
آیین دادرسی کیفری ۲ ۱۲۲۳۰۴۹٫pdf ۱۲۲۳۰۴۹-pasokh.pdf
حقوق ثبت ۱۲۲۳۰۵۱-۱۲۲۳۲۱۶٫pdf ۱۲۲۳۰۵۱-
۱۲۲۳۲۱۶-pasokh.pdf
حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۱۲۲۳۰۵۲٫pdf ۱۲۲۳۰۵۲-pasokh.pdf
آیین دادرسی مدنی ۳ ۱۲۲۳۰۵۳٫pdf ۱۲۲۳۰۵۳-pasokh.pdf
حقوق سازمانهای بین الملل ۱۲۲۳۰۵۵٫pdf ۱۲۲۳۰۵۵-pasokh.pdf
رویه قضایی ۱۲۲۳۰۵۷٫pdf ۱۲۲۳۰۵۷-pasokh.pdf
ادله اثبات دعوی ۱۲۲۳۰۶۰٫pdf ۱۲۲۳۰۶۰-pasokh.pdf
حقوق تطبیقی ۱۲۲۳۰۶۲٫pdf ۱۲۲۳۰۶۲-pasokh.pdf
حقوق بیمه ۱۲۲۳۰۶۳٫pdf ۱۲۲۳۰۶۳-pasokh.pdf
حقوق جزای بین الملل ایران ۱۲۲۳۱۸۰٫pdf ۱۲۲۳۱۸۰-pasokh.pdf
حقوق تجارت ۲ – حقوق تجارت ۲ شرکت ها ۱۲۲۳۲۲۹
-۱۲۲۳۰۴۰٫pdf
۱۲۲۳۲۲۹-
۱۲۲۳۰۴۰-pasokh.pdf
اصول فقه ۱ ۱۲۲۳۲۳۰
-۱۲۲۰۲۸۷٫pdf
۱۲۲۳۲۳۰-
۱۲۲۰۲۸۷-pasokh.pdf
حقوق بین الملل عمومی ۲ ۱۲۲۳۲۳۱
-۱۲۲۳۰۳۷٫pdf
۱۲۲۳۲۳۱-
۱۲۲۳۰۳۷-pasokh.pdf
حقوق تجارت ۴ ورشکستگی ۱۲۲۳۲۴۷
-۱۲۲۳۰۶۱٫pdf
۱۲۲۳۲۴۷
-۱۲۲۳۰۶۱-pasokh.pdf
حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و وارث ۱۲۲۳۲۵۹
۱۲۲۳۰۵۹٫pdf
۲۲۳۲۵۹
-۱۲۲۳۰۵۹-pasokh.pdf
پزشکی قانونی ۱۲۲۳۲۶۱
-۱۲۲۳۰۴۸٫pdf
۲۲۳۲۶۱-
۱۲۲۳۰۴۸-pasokh.pdf

برای دانلود دیگر مجموعه نمونه سوالات پیام نور کلیک کنید
www.PnuNews.com

 

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با اپلیکیشن پی ان یو نیوز

 

در صورتی که از این سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 " الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم "

نگاه پر مهر بقیّة الله را برایتان آرزومندیم

امتیاز به مطلب
۷ خرداد ۱۳۹۳

دانلود رایگان نمونه سوال حقوق پیام نور نیمسال اول ۹۳-۹۲

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس حقوق پیام نور

اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال رایگان نموده است
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

بلند ترین ارتفاع برای سقوط انسان، افتادن از چشم مهدی فاطمه (عج) است
نگاه پر مهر بقیّة الله را برایتان آرزومندیم

فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد
برای باز کردن نمونه سوالات پیام نور می توانید از برنامه زیر استفاده کنید

برای مشاهده فایل های دانلود شده از نرم افزار کم حجم روبرو نیز می توانید استفاده کنید
  PDF-Reader.zip
Download
برنامه کم حجم برای باز کردن فایل های pdf ۲۷۲۶k

 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور
نیمسال اول ۹۳-۹۲

کد درس – لینک دانلود نام درس

۱۲۱۲۱۷۷٫pdf
متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

 1212178.pdf

 متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی
 1217149.pdf
 
 بزهکاری اطفال ۱
 1220286.pdf  عربی
 1220287.pdf
 
 اصول فقه ۱
 1220288.pdf
 
متون فقه ۱
 1220289.pdf
 
متون فقه ۲
 1220290.pdf
 
 اصول فقه ۲
 1220293.pdf
 
 قواعد فقه ۱
 1220294.pdf
 
 آیات الاحکام
 1220295.pdf قواعد فقه ۲
 
 دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور
www.PnuNews.com
 دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور
www.PnuNews.com
 1221037.pdf
 
 مبانی علم اقتصاد

 1221038.pdf

 
مالیه عمومی

 1223020.pdf
 
 مقدمه علم حقوق
۱۲۲۳۰۲۱٫pdf 
 
 حقوق جزای عمومی ۱

 1223022.pdf

 حقوق اساسی ۱
 1223023.pdf
 
 حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین
 1223024.pdf
 
 حقوق جزای عمومی ۲
 1223025.pdf
 
 حقوق بین الملل عمومی ۱
 1223026.pdf
 
 آیین داادرسی مدنی ۱
 1223027.pdf
 
 حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت
 1223028.pdf
 
 حقوق جزای عمومی ۳
 1223029.pdf
 
 حقوق تجارت ۱ اشخاص
 1223031.pdf
 
 حقوق اداری ۱
 1223032.pdf
 
 حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها
 1223032_6.pdf  حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها
  1223033.pdf
 
 جرم شناسی
۱۲۲۳۰۳۴٫pdf
 
 حقوق جزای اختصاصی ۱
 1223035.pdf
 
 حقوق اداری ۲
 1223036.pdf
 
 حقوق جزای اختصاصی ۲
 1223037.pdf
 
 حقوق بین الملل عمومی ۲
۱۲۲۳۰۳۸٫pdf
 
 کیفر شناسی
 1223039.pdf
 
 حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها
۱۲۲۳۰۴۰٫pdf
 
 حقوق تجارت ۲
 1223041.pdf
 
 حقوق مدنی ۵ خانواده
 1223042.pdf
 
 آیین دادرسی مدنی ۲
 1223043.pdf
 
 آیین دادرسی کیفری ۱
 1223045.pdf
 
 حقوق در مددکاری – حقوق کار
 1223046.pdf
 
 کار تحقیقی
 1223047.pdf
 
 حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف
 1223048.pdf
 
 پزشکی قانونی
 1223049.pdf
 
 آیین دادرسی کیفری
 1223050.pdf
 
 حقوق جزای اختصاصی ۳
 1223051.pdf
 
 حقوق ثبت
 1223052.pdf
 
 حقوق بین الملل خصوصی ۲
 1223053.pdf
 
 آیین دادرسی مدنی ۳
 1223054.pdf
 
 حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب
 1223055.pdf
 
 حقوق سازمانهای بین الملل
 1223056.pdf
 
 حقوق تجارت ۳
 1223057.pdf
 
 رویه قضایی
 1223059.pdf
 
 حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت وارث
 1223060.pdf
 
 ادله اثبات دعوی
 1223061.pdf
 
 حقوق تجارت ۴
 1223062.pdf
 
 حقوق تطبیقی
 1223180.pdf
 
 حقوق جزای بین الملل ایران
 1223186.pdf  حقوق بشر در اسلام
۱۲۲۷۰۰۲٫pdf  مبانی جامعه شناسی
۱۲۲۹۰۴۶٫pdf  شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام –
کار تحقیلی ۱

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس حقوق پیام نور

اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال رایگان نموده است
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

بلند ترین ارتفاع برای سقوط انسان، افتادن از چشم مهدی فاطمه (عج) است
نگاه پر مهر بقیّة الله را برایتان آرزومندیم

امتیاز به مطلب
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

دانلود کاملا رایگان نمونه سوال حقوق ترم اول ۹۲-۹۱

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 
دانلود رایگان نمونه دروس رشته حقوق

 

اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال رایگان نموده است 
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت 
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد

برای باز کردن نمونه سوالات پیام نور بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید

 

برای مشاهده فایل های دانلود شده از نرم افزار کم حجم روبرو نیز می توانید استفاده کنید
PDF-Reader.zip
Download
برنامه کم حجم برای باز کردن فایل های  pdf      ۲۷۲۶k

 

 


لینک دانلود / کد درس


 نام درس

۱۲۱۲۱۷۷_۱٫pdf 
متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

۱۲۱۲۱۷۸_۱٫pdf 

متون حقوقی ۲ زبان خارجه تخصصی

۱۲۱۷۱۴۹_۱٫pdf

بزهکاری اطفال ۱

۱۲۲۰۲۸۶_۱٫pdf 

عربی

۱۲۲۰۲۸۷_۱٫pdf  

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۸_۱٫pdf  

متون فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۹_۱٫pdf 

متون فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۰٫pdf 

اصول فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۱_۱٫pdf    

متون فقه ۳

۱۲۲۰۲۹۲_۱٫pdf  

متون فقه ۴

۱۲۲۰۲۹۳_۱٫pdf 

قواعد فقه ۱

۱۲۲۰۲۹۴_۱٫pdf  

آیات الحکام

۱۲۲۰۲۹۵_۱٫pdf 

قواعد فقه ۲
۱۲۲۱۰۳۸_۱٫pdf مالیه عمومی
۱۲۲۳۰۲۰_۱٫pdf
مقدمه علم حقوق
۱۲۲۳۰۲۱_۱٫pdf حقوق جزای عمومی ۱
۱۲۲۳۰۲۲_۱٫pdf حقوق اساسی

۱۲۲۳۰۲۳_۱٫pdf
حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین

۱۲۲۳۰۲۵_۱٫pdf 

حقوق بین الملل عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۶_۱٫pdf  

آیین دادرسی مدنی ۱

۱۲۲۳۰۲۷_۱٫pdf 

حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت

۱۲۲۳۰۲۸_۱٫pdf 

حقوق جزای عمومی ۳

۱۲۲۳۰۲۹_۱٫pdf 

حقوق تجارت ۱ اشخاص

۱۲۲۳۰۳۰_۱٫pdf 

حقوق اساسی ۲

۱۲۲۳۰۳۱_۱٫pdf   

حقوق اداری ۱

۱۲۲۳۰۳۲_۱٫pdf  

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

۱۲۲۳۰۳۳_۱٫pdf

جرم شناسی

۱۲۲۳۰۳۴_۱٫pdf  

حقوق جزای اختصاصی

۱۲۲۳۰۳۵_۱٫pdf 

حقوق اداری ۲

۱۲۲۳۰۳۷_۱٫pdf  

حقوق بین الملل عمومی ۲

۱۲۲۳۰۳۸_۱٫pdf

کیفرشناسی

۱۲۲۳۰۳۹_۱٫pdf 

حقوق مدنی ۴

۱۲۲۳۰۴۰-۱٫pdf

حقوق تجارت ۲

۱۲۲۳۰۴۱_۱٫pdf  

حقوق مدنی ۵ خانواده

۱۲۲۳۰۴۲_۱٫pdf   

آیین دادرسی مدنی ۲

۱۲۲۳۰۴۳_۱٫pdf 

آیین دادرسی کیفری ۱

۱۲۲۳۰۴۴_۱٫pdf 

حقوق بین الملل خصوصی ۱
۱۲۲۳۰۴۵_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴٫pdf 
حقوق در مددکاری – حقوق کار

۱۲۲۳۰۴۷_۱٫pdf 

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف

۱۲۲۳۰۴۸_۱٫pdf

پزشکی قانونی

۱۲۲۳۰۴۹_۱٫pdf  

آیین دادرسی کیفری ۲

۱۲۲۳۰۵۰_۱٫pdf 

حقوق جزای اختصاصی ۳

۱۲۲۳۰۵۱_۱٫pdf  

حقوق ثبت

۱۲۲۳۰۵۲_۱٫pdf

حقوق بین الملل خصوصی ۲

۱۲۲۳۰۵۳_۱٫pdf

آیین دادرسی مدنی ۳

۱۲۲۳۰۵۴_۱٫pdf 

حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب

۱۲۲۳۰۵۵_۱٫pdf 

حقوق سازمانهای بین الملل

۱۲۲۳۰۵۶_۱٫pdf

حقوق تجارت ۳

۱۲۲۳۰۵۷_۱٫pdf

رویه قضایی

۱۲۲۳۰۵۹_۱٫pdf  

حقوق مدنی ۸ شفعه وصیت وارث

۱۲۲۳۰۶۰_۱٫pdf    

ادله اثبات دعوی

۱۲۲۳۰۶۱_۱٫pdf 

حقوق تجارت ۴

۱۲۲۳۰۶۲_۱٫pdf  

حقوق تطبیقی

۱۲۲۳۰۶۳_۱٫pdf

حقوق بیمه

۱۲۲۳۱۳۱_۱٫pdf

متون حقوقی ۱ به زبان خارجی

۱۲۲۳۱۸۰_۱٫pdf 

حقوق جزای بین الملل ایران
_۱۲۲۱۰۳۷_۱٫pdf 
مبانی علم اقتصاد
_۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_۱۲۲۲۰۷۸٫pdf
جامعه شناسی
   

 

 

اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال رایگان نموده است 
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت 
دعا کنید

به سادگی ذکر یک صلوات

 

 


سامانه پرسش و پاسخ اخبار پیام نور
این سایت هیچگونه وابستگی به دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
طراحی سایت : علی رحیمی