تماس با ما - پی ان یو نیوز - PnuNews - اخبار پیام نور

* این سایت ( اخبار پیام نور pnunews.com ) هیچگونه وابستگی و ارتباطی با دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره میشود و تحت پوشش و یا حمایت هیچ ارگانی قرار ندارد

تماس با اخبار پیام نور

 

 

این پایگاه خبری هیچگونه وابستگی و ارتباطی با دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
برای تماس با دانشگاه پیام نور از شماره های زیر می توانید استفاده کنید

 

آدرس و تلفن های دانشگاه پیام نور
(برای ارتباط با دانشگاه پیام نور )

سازمان مركزي : تهران ۱۹۵۶۹ ابتداي جاده لشكرك

 صندوق پستي :۱۹۳۹۵-۴۶۹۷

 تلفن : ۲۳۳۲

دورنگار: ۱۵۱۱ ۲۴۴ ۲(۰۲۱)

 

رديف

سمت

تلفن مستقيم

دورنگار

تلفن داخلي

۱

رياست  دانشگاه

۲۲۴۴۰۹۲۵

۲۲۴۴۰۰۴۳

۲۳۳۳

۲

رئيس دفتر رياست

۲۲۴۴۲۰۳۴

۲۲۴۵۸۳۶۹

۲۳۰۶

۳

معاونت اداري ومالي

۲۲۴۴۰۰۴۲

۲۲۴۵۲۰۳۵

 

۴

معاونت آموزشي و سنجش

۲۲۴۵۵۱۱۹

۲۲۴۴۰۰۴۱

۲۲۴۴۲۰۳۸

۲۲۵۵

۵

معاونت پژوهشي

۲۲۴۵۵۰۵۴

۲۲۴۴۰۶۶۷

۲۲۴۴۲۰۵۲

۲۴۷۷

۶

معاونت دانشجويي فرهنگي

۲۲۴۵۵۰۰۷

۲۲۴۵۵۰۰۶

۲۲۴۵۵۰۰۸

۲۲۹۱

۲۲۹۲

۷

معاونت طرح و توسعه

۲۲۴۵۵۱۰۷

۲۲۴۵۵۱۰۹

۲۵۴۰

۸

معاونت فناوري اطلاعات

۲۲۴۵۸۳۰۹

۲۲۴۵۸۳۰۹

۲۵۴۷

۹

مديركل امور فرهنگي و فوق برنامه

۲۲۴۵۵۱۱۷

۲۲۴۵۵۱۱۸

۲۴۵۱

۱۰

مدير كل عمراني و املاك

۲۲۴۴۱۴۷۱

۲۲۴۴۲۰۵۷

۲۳۱۰

۱۱

مديركل دفتر تحقيقات

۲۲۴۴۲۰۴۵

 22442058

۲۴۸۳

۱۲

خدمات پژوهشي و كتابخانه­اي

۲۲۴۵۵۰۵۳

۲۲۴۵۵۰۵۳

۲۵۲۷

۱۳

همكاريهاي علمي و صنعتي و كارآفريني

۲۲۴۵۸۳۱۸

۲۲۴۵۸۳۱۹

۲۳۱۸

۱۴

مركز هماهنگي و پذيرش بين الملل

۲۲۴۴۲۰۴۱

۲۲۴۴۲۰۴۱

۲۶۵۰

۲۶۵۱

۱۵

گروه همكاريهاي بين المللي

۲۲۴۴۲۰۴۲

۲۲۴۴۲۰۴۲

۲۴۹۳

۱۶

مديريت توسعه و برنامه ريزي

۲۲۴۴۰۹۷۱

۲۲۴۴۰۵۵۷

۲۴۲۴

۱۷

مديركل نظارت و ارزيابي

۲۲۴۵۵۱۱۶

۲۲۴۴۲۰۴۶

۲۶۱۶

۱۸

مديريت تشكيلات و بودجه

۲۲۴۵۵۱۱۵

 

۲۲۴۴۲۰۴۴

۲۶۷۱

۲۶۷۲

۱۹

مديريت امور اداري

۲۲۴۵۴۹۷۱

۲۲۴۵۴۹۷۱

۲۲۹۴

۲۰

مديريت جذب و ارتقاء

۲۲۴۴۲۰۵۹

۲۲۴۵۴۹۷۰

۲۲۹۵

۲۱

مديريت عمومي

۲۲۴۴۱۷۹۴

۲۲۴۵۵۴۲۰

۲۴۴۴

۲۲

مديريت مالي

۲۲۴۴۱۴۷۰

۲۲۴۵۸۲۰۸

۲۳۶۷

۲۳

مدير توليدمواد و تجهيزات آموزشي

۲۲۴۵۵۱۱۴

۲۲۴۸۵۲۹۲

۲۲۰۸

۲۴

مدير دانشستان و آموزش چندرسانه­اي

۲۲۴۸۵۰۹۰

۲۲۴۸۵۰۹۱

۱۰۲۴

۲۵

مدير رايانه

۲۲۴۸۵۰۷۸

۲۲۴۸۵۰۷۹

۱۰۳۶

۱۰۲۹

۲۶

مديريت برنامه ريزي

۲۲۴۴۲۰۴۸

۲۲۴۸۵۲۷۷

۲۲۴۴

۲۷

مديريت تحصيلات تكميلي

۲۲۴۵۸۲۰۶

۲۲۴۸۵۳۰۱

۲۴۶۷

۲۸

مديريت سنجش

۲۲۴۵۵۰۰۱

۲۲۴۵۵۰۰۳

۲۵۸۹

۲۹

مديريت دانشجويي

۲۲۴۵۴۹۹۰

۲۲۴۸۵۱۰۴

۲۲۴۵۴۹۸۸

۲۵۸۷

۳۰

مديريت خدمات آموزشي

۲۲۴۵۵۱۱۲

۲۲۴۵۵۱۱۳

 

۳۱

اداره پذيرش و ثبت­نام

۲۲۴۵۵۰۰۵

 

 

۳۲

اداره دانش آموختگان

۲۳۳۲۲۵۸۵
۲۲۴۵۵۴۲۶

 

 

۳۳

گروه فراگير

۲۲۴۵۵۴۲۱

۲۲۴۵۸۲۳۲

۲۵۵۶

۳۴

گروه آزمون

۲۲۴۵۵۰۰۴

۲۲۴۵۵۱۰۶

۲۶۴۴

۳۵

گروه بانك سئوال

۲۲۴۴۲۰۴۳

۲۲۴۴۱۷۹۱

۲۴۹۷

۲۴۹۸

۲۴۹۶

۲۴۹۹

۳۶

ستادامور رفاهي

۲۲۴۴۹۷۹۹

۲۲۴۵۵۱۰۱

۲۳۹۵

۳۷

گزينش

۲۲۴۵۴۹۷۷

۲۲۴۵۴۹۸۰

۲۵۹۳

۳۸

اداره حقوقي

۲۲۴۴۲۰۵۶

۲۲۴۵۸۲۰۴

۲۶۴۷

۳۹

دانشكده علوم انساني

۲۲۴۴۱۷۹۳

۲۲۴۵۵۴۲۸

 

۴۰

دانشكدة فني و مهندسي

۲۶۱۲۰۰۱۷

۲۶۱۲۰۰۱۳

 

۴۱

دانشكده كشاورزي

۲۶۱۲۰۱۵۹

۲۶۱۲۰۰۳۶

 

۴۲

دانشكده هنر  و رسانه

۲۲۴۸۵۱۸۰

۲۲۴۸۵۲۷۵

 

۴۳

دانشكده فناوري اطلاعات

۲۶۱۲۰۰۳۹

۲۶۱۲۰۰۲۶

 

۴۴

رئيس روابط عمومي

۲۲۴۴۲۰۵۳

۲۲۴۵۵۰۶۴

 

۴۵

دانشكده علوم اجتماعي

۲۲۴۵۴۹۶۶

۲۲۴۵۴۹۶۶

 

۴۶

پژوهشكده

۲۲۴۵۸۳۰۱

۲۲۴۸۵۲۲۱

۲۳۹۷

۴۷

دبيرخانه

۶۰-۲۲۴۸۵۱۵۹

 

۱۲-۲۴۱۰ 

۴۸

اداره نقليه

۲۲۴۵۲۰۳۴

۲۲۴۵۲۰۳۴

 

۴۹

انتشارات

۵۵۰۰۲۴۳۳

۵۵۰۰۴۱۳۲

 

۵۰

دفتر پيك نور

۲۲۴۵۸۳۱۱

۲۲۴۵۸۲۳۶

۲۶۹۷

 

 


این سایت هیچگونه وابستگی به دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
طراحی سایت : علی رحیمی