آمار پذیرش دانشگاه ها - پی ان یو نیوز – PnuNews – اخبار پیام نور
امتیاز به مطلب
27 مرداد 1395
کنکور

آمار صندلی‌های رایگان کنکور ۹۵ / چهار پنجم ظرفیت رایگان نیست !

مهر نوشت: ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری سال ۹۵ نشان می دهد که پذیرش در دوره های روزانه و رایگان به طرز محسوسی کاهش داشته است و دوره های شهریه ای حدود چهار پنجم ظرفیت پذیرش را به خود اختصاص داده اند.
وضعیت ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری سال ۹۵ نشان می دهد که دوره های روزانه به صورت محسوسی کاهش ظرفیت داشته اند و حرکت به سمت دوره های با شهریه، پولی و یا آنچه از آن به عنوان پردیس های خودگردان نام برده می شود، با شدت بیشتری پیگیری می شود.

در کنکور سراسری سال ۹۴ تعداد ظرفیت پذیرش در گروه علوم ریاضی و فنی ۲۸۰ هزار و ۲۴۷ نفر بود که این تعداد در کنکور سراسری سال ۹۵ به ۲۵۳ هزار و ۴۲ نفر کاهش یافته است.

این میزان در دوره روزانه گروه علوم ریاضی و فنی از تعداد ۴۹ هزار و ۹۸۴ نفر به ۴۹ هزار و ۵۲۹ نفر کاهش یافت. اما نوبت دوم یا شبانه نیز ۱ هزار و ۴۲۵ افزایش ظرفیت نسبت به سال گذشته داشته است.

پذیرش در پردیس خودگردان و دوره های مشترک در گروه علوم ریاضی و فنی امسال به دفترچه اضافه شده است که تعداد ۷۷۴ نفر در پردیس خودگردان و ۵۰ نفر در دوره های مشترک پذیرفته می شوند.

کاهش ظرفیت در گروه علوم ریاضی و فنی در بخش دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی نیز مشهود است و  از میزان ۱۰۶ هزار و ۳۲ نفر سال ۹۴ به ۱۰۵ هزار و ۵۲۳  نفر در سال ۹۵ کاهش داشته است.

دانشگاه پیام نور هم در گروه علوم ریاضی و فنی کاهش داشته است و از ۱۱۰ هزار و ۴۴۹ نفر سال ۹۴ به ۸۲ هزار و ۸۱۴ نفر سال ۹۵ کاهش یافته است.

در مجموع ظرفیت پذیرش با آزمون و سوابق تحصیلی در گروه علوم  ریاضی و فنی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و ظرفیت پذیرش منحصرا با اعمال سوابق تحصیلی نیز نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

جدول مقایسه میان ظرفیت پذیرش در گروه علوم ریاضی و فنی کنکور ۹۴ با کنکور ۹۵

دوره سال ۹۴ سال ۹۵
روزانه (علوم ریاضی) ۴۹ هزار و ۹۸۴ نفر ۴۹ هزار و ۴۷۹ نفر
دوره های شهریه ای (علوم ریاضی) ۲۲۸ هزار و ۸۷۸ نفر ۲۰۳ هزار و ۱۹۷ نفر
جمع ظرفیت ۲۸۰ هزار و ۲۴۷ نفر ۲۵۳ هزار و ۴۲ نفر

 

 

وضعیت گروه علوم تجربی با توجه به اینکه ۶۸ درصد داوطلبان کنکور در این گروه شرکت کرده اند بسیار قابل توجه است. ظرفیت پذیرش در این گروه به شدت کاهش داشته است. در کنکور سراسری سال ۹۴ تعداد ظرفیت پذیرش در گروه علوم تجربی ۲۲۷ هزار و ۲۲۰ نفر بود که این تعداد در کنکور سراسری سال ۹۵ به ۱۵۵ هزار و ۴۷۲ نفر کاهش یافته است.

دوره روزانه گروه علوم تجربی هم این کاهش را تجربه کرده است و نسبت به سال گذشته از تعداد ۵۳ هزار و ۹۲۹ نفر به ۴۷ هزار و ۸۷۶ نفر کاهش یافت اما نوبت دوم یا شبانه این گروه نسبت به سال گذشته تعداد ۹۸۲ نفر افزایش ظرفیت دارد.

پذیرش در پردیس های خودگردان گروه علوم تجربی که به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دارد نسبت به سال گذشته تا حدودی افزایش داشته و از یک هزار و ۸۴۴ نفر سال ۹۴ به یک هزار و ۹۸۲ نفر سال ۹۵ رسیده است.

در دانشگاه های علوم پزشکی ظرفیت دیگری نیز با عنوان ظرفیت مازاد تعریف شده است که این میزان در سال ۹۴ عدد ۳۶۷ نفر بود اما در سال ۹۵ به ۶۷۷ نفر افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است.

در گروه علوم تجربی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی نیز بخش مهمی از ظرفیت را به خود اختصاص داده اند اما این ظرفیت نیز نسبت به سال گذشته نصف شده و به شدت کاهش یافته است. از  میزان ۴۴ هزار و ۹۱۵ نفر در سال ۹۴ به ۲۸ هزار و ۸۰۴ نفر در سال ۹۵ کاهش دارد که تقریبا می توان گفت نیمی از ظرفیت ها کاهش یافته است.

دانشگاه پیام نور هم در گروه علوم تجربی با کاهش شدید مواجه شده است. این میزان از ۱۱۶ هزار و ۱۰۱ نفر در سال ۹۴ به ۶۸ هزار و ۴۲ نفر سال ۹۵ کاهش یافته است.

در مجموع در گروه علوم تجربی ظرفیت پذیرش چه در بخش با آزمون و سوابق تحصیلی و چه در بخش پذیرش منحصرا با اعمال سوابق تحصیلی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش شدید را نشان می دهد.

جدول مقایسه میان ظرفیت پذیرش در گروه علوم تجربی کنکور ۹۴ با کنکور ۹۵

دوره سال ۹۴ سال ۹۵
روزانه (علوم تجربی) ۵۳ هزار و ۹۲۹ نفر ۴۷ هزار و ۸۷۶ نفر
دوره های شهریه ای (علوم تجربی) ۱۷۰ هزار و ۷۰۲ نفر ۱۰۷ هزار و ۴۷۶ نفر
جمع ظرفیت ۲۲۷ هزار و ۲۲۰ نفر ۱۵۵ هزار و ۴۷۲ نفر

در کنکور سراسری سال ۹۴ تعداد ظرفیت پذیرش در گروه علوم انسانی ۲۱۹ هزار و ۲۱۵ نفر بود که این تعداد در کنکور سراسری سال ۹۵ به ۲۹۸ هزار و ۹۴۷ نفر افزایش یافته است.

این میزان در دوره روزانه گروه علوم انسانی از تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۵ نفر به ۲۴ هزار و ۳۴۳ نفر افزایش یافت. نوبت دوم یا شبانه نیز ۲ هزار و ۹۹۴ افزایش ظرفیت نسبت به سال گذشته داشته است.

پذیرش خودگردان هم بیش از دو برابر افزایش داشته و از ۴۵ نفر سال ۹۴ به ۱۱۹ نفر سال ۹۵ رسیده است.

بیشترین میزان افزایش به دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی اختصاص یافته است که از میزان ۱۹ هزار و ۱۵۱ نفر سال ۹۴ به ۴۸ هزار و ۴۸۸ نفر در سال ۹۵ افزایش داشته است که تقریبا افزایش ۲.۵ برابری را نشان می دهد.

دانشگاه پیام نور هم در گروه علوم انسانی رشد داشته است و از ۱۷۴ هزار و ۹۳۰ نفر در سال ۹۴ به ۲۱۷ هزار و ۲۵۵ نفر سال ۹۵ افزایش داشته است.

در مجموع ظرفیت پذیرش با آزمون و سوابق تحصیلی در گروه علوم انسانی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش و ظرفیت پذیرش منحصرا با اعمال سوابق تحصیلی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

جدول مقایسه میان ظرفیت پذیرش در گروه علوم انسانی کنکور ۹۴ با کنکور ۹۵

دوره سال ۹۴ سال ۹۵
روزانه (علوم انسانی) ۱۷ هزار و ۹۱۵ نفر ۲۴ هزار و ۳۴۳ نفر
دوره های شهریه ای (علوم انسانی) ۱۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر ۲۷۴ هزار و ۵۲۷ نفر
جمع ظرفیت ۲۱۹ هزار و ۲۱۵ نفر ۲۹۸ هزار و ۹۴۷ نفر

به دلیل اینکه تاکنون ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در کنکور ۹۵ اعلام نشده است، ظرفیت دوره های روزانه و شهریه ای در مقایسه با سال گذشته بدون احتساب این ظرفیت در نظر گرفته شد.

 

 

بر این اساس آمار پذیرش در دوره های شهریه ای نشان می دهد که این میزان در گروه های علوم ریاضی و علوم تجربی کاهش و تنها در گروه علوم انسانی افزایش داشته است.

همین طور ظرفیت پذیرش در دوره روزانه نیز تنها در گروه علوم انسانی  به طور چشمگیری افزایش دارد. کاهش در گروه علوم تجربی محسوس است و کاهش در گروه علوم ریاضی در دوره روزانه در حد ۴۵۵ نفر است.

بررسی ها نشان می دهد که برای تعداد ۱۵۰ هزار و ۱۳۲ داوطلب حاضر در جلسه کنکور گروه ریاضی و فنی سال ۹۵ میزان ۲۵۳ هزار و ۴۲ نفر ظرفیت وجود دارد که از این تعداد تنها ۴۹ هزار و ۸۴۵ ظرفیت بدون شهریه است.

همچنین برای تعداد ۴۶۵ هزار و ۳۷۲ داوطلب حاضر در جلسه کنکور گروه علوم تجربی سال ۹۵ میزان ۱۵۵ هزار و ۶۷۹ نفر ظرفیت وجود دارد که از این تعداد تنها ۴۷ هزار و ۹۹۶ ظرفیت بدون شهریه است.

در گروه علوم انسانی نیز وضعیت به گونه ای است که به میزان تقریبا دو برابر شرکت کنندگان، ظرفیت پذیرش اعلام شده است. به گونه ای که تعداد ۱۴۳ هزار و ۴۴۲ نفر در جلسه آزمون ۹۵ این گروه حاضر بوده اند و ظرفیت پذیرش ۲۹۸ هزار و ۹۴۷ نفر اعلام شده است. اما در همین گروه تنها ۲۴ هزار و ۴۲۰ نفر بدون شهریه پذیرفته می شوند.

آمار کلی پذیرش در کنکور ۹۵ نشان می دهد با توجه به سهمیه مناطق محروم و دوره روزانه که تنها دوره هایی هستند که پذیرش در آنها بدون هزینه است و با توجه به عدم اعلام دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، بیش از چهار پنجم ظرفیت به شهریه ای ها اختصاص دارد.

دوره های مجازی، نیمه حضوری، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و مشترک همگی از جمله دوره هایی هستند که داوطلبان باید شهریه بپردازند. بر همین اساس ظرفیت ۷۵۰ هزار و ۲۶۹ نفری که تاکنون اعلام شده است تنها ۱۲۹ هزار و ۵۱۶ نفر به دوره روزانه اختصاص دارد و مجموع شهریه ای ها ۶۲۰ هزار و ۷۵۳ نفر است.

آمار نشان می دهد با وجود اینکه ۶۰ درصد دانشجویان در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند و قصد مسئولان آموزش عالی محدود کردن این گروه و جهت دادن صحیح به انتخاب رشته داوطلبان بود اما افزایش چند برابری گروه علوم انسانی و کاهش شدید در گروه علوم تجربی خلاف این موضوع را نشان می دهد.

دانشگاه پیام نور همچنان بیشترین ظرفیت را به خود اختصاص داده و دانشگاه های بزرگ و مشهور ظرفیت های محدودتری دارند. سال گذشته از ظرفیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری پذیرش در کنکور تنها ۴۳۰ هزار نفر در دانشگاه های دولتی تحصیل خود را آغاز کردند و بیش از ۳۰۰ هزار صندلی خالی ماند.

حال باید تا آغاز سال تحصیلی جدید منتظر ماند که این بار چقدر ظرفیت دانشگاه ها خالی می ماند و آیا کیفیت صندلی ها رنگ دیگری به خود می گیرد؟


نمونه سوالات پیام نور
سامانه پرسش و پاسخ اخبار پیام نور
این سایت هیچگونه وابستگی به دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
طراحی سایت : پی ان یو نیوز
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است