نمره مردودی از معدل ارشد حذف شد / آیین نامه جدید ابلاغ شد - پی ان یو نیوز - PnuNews - اخبار پیام نور
16 آذر 1394
حذف نمره مردودی

نمره مردودی از معدل ارشد حذف شد / آیین نامه جدید ابلاغ شد

آیین‌نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ شد و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ لازم الاجرا است.

 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com براساس این آیین نامه داشتن صلاحیت‌های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط، دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تایید وزارت، قبولی در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از موسسه طبق مقررات مصوب وزارت از جمله شرایط عمومی ورود به دوره کارشناسی ارشد است.

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال (چهار نیمسال) است. در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه آموزش عالی اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.

افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال دوم با دریافت هزینه

افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنای موسسه انجام می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد

تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل ۲۸ و حداکثر ۳۲ واحد است که از این تعداد، در شیوه آموزشی- پژوهشی ۴ تا ۶ واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی است.

اخذ حدکثر  ۱۴ و حداقل ۸ واحد درسی در هر نیمسال

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی

چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیش نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب، بر عهده گروه آموزشی است. تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.

عدم محاسبه نمره جبرانی در میانگین نیمسال و کل دانشجو

کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیات امناء موسسه از دانشجو دریافت می شود.

اخذ پرداخت هزینه درس افتاده

زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود.

در موسسه های آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد صرفا یک بار امکان پذیراست.

دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص موسسه یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هیات امنا موسسه است.

ممنوعیت تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه‌های دیگر

تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) ممنوع است. برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعلام و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب موسسه انجام می شود.

الزام حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیم سال تحصیلی انجام می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است. حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس الزامی است.

اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی موسسه، آن درس حذف می شود.

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص موسسه، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۸ واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.

نحوه حضور دانشجو در جلسات کلاس درس در دوره‌های نیمه حضوری و غیرحضوری طبق شیوه نامه مصوب موسسه انجام می شود.

حذف یک یا تمام درس یک نیمسال تحصیلی در شرایط خاص

در شرایط خاص، حذف یک یا تمام درس یک نیمسال تحصیلی یا درخواست کتبی دانشجو و تایید موسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است. حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است.

عدم ثبت نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذاکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

گذراندن دروس با استفاده از تبصره ۱، مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.

تسهیلات تبصره ۱ شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود.

کدام دانشجو مشروط تلقی می شود

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.

محرومیت از تحصیل درصورت مشروط شدن در دو نیمسال

دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شوند از تحصیل محروم می شود.

دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد موسسه، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار موسسه است.

شرایط پس گرفتن تقاضای انصراف

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره تحصیلات تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، برعهده موسسه است.

ممنوعیت تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد

تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب موسسه امکان پذیر است.

به ازای هر ۸ تا ۱۴ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند.

شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از موسسه یا در رشته هایی که عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار وجود نداشته باشد طبق شیوه نامه موسسه انجام می شود.

انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، از اعضای هیات علمی همان گروه یا خارج از موسسه امکان پذیر است.

دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط موسسه در حضور هیئت داوران از پایان نامه خود دفاع کند.

ارزشیابی نمره پایان نامه

 نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:

مردود (کمتر از ۱۴)، متوسط (۱۵.۹۹-۱۴)، خوب (۱۷.۹۹-۱۶)، خیلی خوب (۱۸.۹۹-۱۸)، عالی (۲۰-۱۹).

ملاک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل ۱۴ بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.

چه زمانی دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد

چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از ۱۴ باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد از درسهایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.

چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل ۱۴ بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.

ارایه گواهی به دانشجویانی که نتوانستند دوره تحصیلی را تمام کنند

دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.

محرومیت از تحصیل دانشجویی که حین تدوین پایان نامه تخلف آموزشی کند

چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره) کند و این موضوع از سوی موسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفا گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت می کند.

ابطال مدرک در صورت احراز و اثبات تخلف

احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

موسسه می تواند بخشی از اختیارات خود در این آئین نامه را به گروه آموزشی یا یک کمیته منتخب، تفویض کند.

مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده موسسه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است.

این آئین نامه در یک مقدمه، ۳۰ ماده و ۲۱ تبصره در جلسه شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳۹۴.۷.۴ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن لازم الاجرا است

 

قبل از ورود به دانشگاه پیام نور باید بدانید

ورودی جدید به دانشگاه پیام نور باید بدانند

دانلود لیست منابع و ارائه دروس پیام نور ترم بهمن 99 کلیک کنید

 

 

دانلود رایگان نمونه سوال با جواب پیام نور

 

 

 1. علی پاسخ

  سلام آیا این قانون شامل دانشجویان ورودی 94-93 هم میشود تشکر

  • میلاد انوشه یی پاسخ

   اگر قانونی تصویب می شود که لازم الاجراست پس باید برای همه باشد چرا فقط ورودی های 94 به بعد . چرا مسیولین برای کم کردن کار خود مشکلات احتمالی در حق بقیه دانشجوهای ارشد اجحاف می کند . اگر چیزی به عنوان قانون تصویب می شود باید برای همه دانشجوهای در حال تحصیل ارشد اجرا شود. مگر می شود که قانون بگزارند که رد شدن از چراق قرمز ممنوع است اما برای کسانی که از امروز به بعد گواهی نامه دریافت می کنند ……….. مسیولین پاسخ گو باشند……

   • زهرا عطاپور پاسخ

    با سلام من ورودی 92 ارشد هستم و ترم آینده فارغ التحصیل میشم آیا امکان داره این قانون شامل حال منم بشه ممنون

    • علی پاسخ

     سلام توروخدا این قانون رو اعمال کنید برای ارشدهای قبل از 94 توروخدا

 2. اعظم بهادر پاسخ

  باسلام واحترام آیا حذف نمرات مردودی شامل دانشجویان ورودی های سالهای گذشته 92 هم می شود ممنون

  • مریم لواف پاسخ

   سلام من دانشجوی ورودی 92 هستم اما به دلیل نداشتن نمره میانترم د رترم اول با مشکل مواجه شده ام و نمره مردودی در درس ترم اول گرفته ام پس تکلیف ما چه می شود . چرا فقط برای ورودی های 94 چنین قانونی اجرا شده

   • صادقی پاسخ

    دانشجوی ورودی 92 هستم خواهشا حذف نمره ردی را برای همه عملی کنید درس ما تموم شد جز جبرانی که این نیسال برداشتیم اگه دروس ردی حذف بشه معدل ما 14 میشه خواهشا ی کاری بکنید اصلا مسولین توجهی نمیکنن برای همه اعمال بشه پیام نور واقعا سخته ، با هزینه های که خرج شد ممنونیم

 3. دانشجو پاسخ

  پس تکلیف ورودی های قبل94 چی میشه تو رو خدا یه فکری هم به حال ما بکنید ورودی 90 هستم و ترم آخر ومشکل کسر معدل هم دارم

 4. fardin پاسخ

  کلاس نمیام فقط عملی میام قانونش مسخره ست اگر کلاس برم میرم دانشگاه آزاد کلاسشم بیشتره

  • ehsan پاسخ

   سلام.دقیقا دوستم.80 درصد دانشجوایه این دانشگاه فقط بخاطر اینکه کلاس نیان این دانشگاه رو انتخاب میکنن پس در صورت اجرا به طور طبیعی دانشجویی واسشون نمیمونه.

 5. احمد بهکام پاسخ

  مشکل کسری معدل برای ما ورودیهای قبل از 94 هست . ما منتظر این آیین نامه بودیم که مشکلمون حل بشه وگرنه اونی که هنوز نیومده مشکلی هم نداره. چرا هرچی سختیه محدود به ما دهه شصتی هاست؟

 6. ک.ناصری پاسخ

  آیا این دستورالعمل شامل ورودی های سالهای گذشته هم میشود یا خیر؟ اگر شامل نمیشود واقعاً اجحاف و نوعی ظلم در حق سایر دانشجویان است .

 7. lمحمد پاسخ

  سلام واحترام آیا حذف نمرات مردودی شامل دانشجویان ورودی های سالهای گذشته93هم می شودآیا فکری برای تعداد زیادی نمی توانند فارغ التحصیل شوند بشه ممنون

 8. زهره پاسخ

  این واقعا بی عدالتی که ماهای که سال گذشته از پیام نور مدرک ارشد گرفتیم و معدل کل ما فقط بخاطر همین احتساب نمره مردودی(واسه من یه درس 4 واحدی بود) کلی معدلمون اومد پایین الانم که کار نداریم اگه هم کاری باشه دیگه به ما نمیرسه واسه جدیدی ها با معدلای مثلا بالاست.
  دیگه واقعا خسته شدم از این همه بی عدالتی و پارتی بازی ها این همه درس خوندیم اونم ریاضی چشمامو پاش گذاشتم الان بیکارم.خدااااااااااااااااااااا

  • zizi پاسخ

   موافقم

 9. دانشجو پاسخ

  با سلام و احترام
  چرا حذف نمره مردودی شامل دانشجویان ورودی قبل سال 94 نمیشود پس تکلیف دانشجویان ورودی قبل چه میشود

  • مریم پاسخ

   با عرض سلام و خسته نباشید

   من در ترم اول به دلیل نداشتن نمره میانترم مردود شده ام اما در ترم های بعدی به دلیل داشتن درس ها به روش الکترونیکی و کسب نمره میانترم در درس فوق و بقیه دروس نمره قبولی کسب کرده ام . از شما خواهشمندم فکری برای دانشجویان ورودی 92 نیز کنید و این قانون را برای انها نیز اجرا کنید

 10. حمیدرضا پاسخ

  امیدوارم پیام نور نمره مردودی را برای تمامی ورودی ها حذف کند تا ما هم بالاخره فارغ التحصیل شویم. به امید خدا
  لطفا به مسولین منعکس کنید.

 11. مهتاب پاسخ

  با سلام لطفا حذف نمره مردودی از معدل را برای همه دانشجویان در حال تحصیل اعمال نمایید نه فقط ورودیهای 95-94 ممنون

 12. ارشد پاسخ

  سلام خواهشا برای ورودی های 92 هم چاره بیاندیشید علتش چیه که نباید ماها شامل این بخشنامه باشیم واقعا که حقمان ضایع می شود امیدوارم مسولین پاسخگو باشند

 13. احمد پاسخ

  سلام دادو فریاد ما دانشجویان ارشد قبل از 94 در مورد حذف نمرات ردی به گوش مسوولین برسانیید

 14. احمد پاسخ

  سرپرست ومعاونت محترم آموزشی دانشگاه پیام نور با وزارت علوم فکری برای مشکل دانشجویان ارشد که نمرات ردی و کسر معدل دارند بکنیید به خدا در مقایسه با سایر دانشگاه و وضعیت نمران و پایان نامه این عدالت نیست فردای قیامت باید جوابگو باشید

 15. بهار پاسخ

  واقعا نامردییه کاری بکنید شامل همه ی دانشجویان قبل از 94 هم بشه

 16. امیر پاسخ

  با سلام در مورد حذف نمرات ردی برای ورودیهای سالهای قبل که هنوز مشغول تحصیل هستند خواهشمندم که نامه بنویسید و به دفتر مرکزی پیام نور مراجعه کنید

 17. علیرضا پاسخ

  با اسان کردن شرایط عملا مدرک کارشناسی ارشد را روز به روز بی ارزش تر تر می کنید ، در زمان های گذشته هر دانشگاه حداکثر 5 نفر برای کارشناسی ارشد می گرفت الان بعضی از دانشگاهها تا 100 نفر نیز پذیرش می کنند ، تازه نمره مردودی در معدل مدرک را نیز بی تاثیر می کنید! ، پس چه فرق است بین کسانی که قبلا مدرک گرفته اند و کسانی که سال 94 وارد دانشگاه می شوند؟

 18. امير محمدى پاسخ

  سلام
  حضور در کلاس درس براى ارشد پیام نور هم اجبارى شده؟

 19. دانشجو پاسخ

  با سلام وخسته نباشید
  من دانشجوی ورودی 90 هستم و تمام 32 واحد را پاس کرده ام و الان به خاطر چند صدم کسری معدل در حال گذراندن ترم جبرانی هستم . لطفا پیگیری نمایید که این آیین نامه که کلی منتظرش بودیم , شامل حال دانشچویان در حال تحصیل مثل ما هم بشود. با تشکر فراوان.

 20. پارسا پاسخ

  با سلام این واقعا بی عدالتیه محضه این ایین نامه باید شامل حال تمام دانشجویان فعلی پیام نور بشه

 21. دانشجو پاسخ

  با سلام و خسته نباشد

  مسئولین محترم قانون جدیدی را که فقط برای ورودی های سال جدید که هنوز وارد سیستم اموزشی فوق العاده سخت دانشگاه پیام نور نشده اند اجرا کرده اید پس چه کسی پاسخگوی دانشجویان ورودی سال های قبل می باشد . دانشجویانی که از یک سیستم آموزشی بهره می برند آیا درست است که از قانون یکسانی بهره نبرند این بی عدالتی می باشد

 22. دانشجو پاسخ

  با عرض سلام مسئولین محترم

  دانشپذیرانی که در درس دانشپذیری خود نمره پاسی را در یافت نکرده اند در دانشگاه پیام نور به عنوان دانشجو پذیرفته شده اند و واحدهای دانشپذیری انها به عنوان واحد ترم اول داده شده و واحد مردودی در معدل کل تاثیر ندارد اما دانشجویان رسمی که منطبق با رشته تحصیلی دانشجوی دانشپذیر در واحد درسی ترم اول نمره نیاورده نمره مردودی انها در معدل کا تاثیر دارد این بی عدالتی است و باز هم قانون جدید شما فقط برای دانشجویان رسمی ورودی 94 باشد دیگر نمی شود تحمل این بی عدالتی را کرد چه کسی پاسخگو است

 23. سعید پاسخ

  این قانون مصداق بارز بی عدالتی و تبعیض در حق سایر دانشجویان علی الخصوص ورودی های سال های پیش از 94 می باشد.
  یک بار هم که شده حرف دل ما دانشجوهارو بشنوید و بدون تبعیض این قانون رو واسه تمام دانشجویان درحال تحصیل اعمال کنید.

 24. دانشجو پاسخ

  با عرض سلام

  مسئولین محترم شما که حذف نمره مردودی را برای دانشجویان جدید اجرا کرده اید مگر سیستم اموزشی انها با ورودی های قبل فرق دارد که قانون جدید فقط برای انها اجرا شود به خدا این ناحقی در حق دانشجویان قبلی است لطفا پاسخ دهید

 25. دانشجو پاسخ

  سلام

  پس تکلیف ورودی های قبل سال 94 چه می شود ما منتظر هستیم که به امید خدا این قانون برای ما نیز اجرا شود تا عدالت را در دانشگاه پیام نور ببینیم به امید خدا

 26. رزا پاسخ

  با سلام
  مسئولین محترم پس تکلیف دانشجویان 92 که هنوز مشغول به تحصیلند چه میشود ایا در قانون شما تبصره ای وجود ندارد لطفا پاسخگو باشید

 27. reza پاسخ

  با سلام

  مسئولین محترم مراکز دانشگاه پیام نور پس تکلیف ما که هنوز در دانشگاه پیام نور با سیستم اموزشی سخت ان که هر امتحان برابر با یک کنکور است0 (البته در حال حاضر پذیرش در دانشگاه پیام نور راحتر از امتحانات ترم ان شده است ) مشغول به تحصیل هستیم چه میشود ما امید داشتیم در پایان تحصیلات چنین قانونی شامل حال ما هم میشود اما انگار برای ورودی های جدید که هنوز وارد نشده اند چنین قانونی را اجرا کرده اید به خدا این بی عدالتی است

  • دانشجو پاسخ

   با سلام

   منکه شانس ندارم اینم روش!!!!!!!!!!!!
   فقط خدا.

   • دانشجو پاسخ

    با سلام

    لطفا حداقل این قانون رو درمورد کسانی که هنوز فارغ التحصیل نشده اند اجرا کنید. چون با توجه به آزمون های سخت در پیام نور نیاز شدیدی به این قانون احساس می شود.

 28. عاصی پاسخ

  چه جوره وقتی بحث گران شدن شهریه هست وپول درمیان باشه برای همه ورودی ها یه جور اضافه میشه وهمه با هم مساویند اما حالا که قانونی درست می کنید بین ورودی هر سال فرق قائل میشید .

 29. اصغر پاسخ

  خواهشا فکری به حال دانشجویان قبل 94 بکنید.

 30. حمید پاسخ

  باعرض سلام وخسته نباشید.دانشجویان زیادی دارای کسر معدل هستن ومنتظر این قانون بودند؛خواهشمندیم کاری کنید که دانشجویان سالهای قبل هم بتونن از این قانون استفاده کنند.

 31. ahmad پاسخ

  فکر کنم این قوانین برای دانشگاههای دولتی است درمورد پیام نوربایدازطرف دانشگاه پیام نورافشان بشه

 32. دانشجوی مظلوم مشروط ورودی بهمن 89 پاسخ

  با سلام و احترام
  به فریاد ما هم برسید . بعد از سالها هزینه و تحصیل و افزایش سنوات و … که هنوز هم که هنوز است بدلیل کسری معدل کل و محاسبه نمرات مردودی دانشجو هستیم . مگر چه گناهی کردیم که زیر 12 گرفته ایم مگر همان درسها را دوبار و سه بار و چند بار نخوانده ایم و نمره قبولی نگرفته ایم ؟ مگر توبه نکرده ایم که مردود نشویم و مردود نشویم و مردود نشویم!!!

 33. احمد پاسخ

  سلام
  متاسفانه اوج بی عدالتی و بی انصافی رو باید تو پیام نور تجربه کرد
  اگه قانون میذارین خوب باید شامل همه بشه
  بقیه چه گناهی کردن که باید تاوان بی تدبیری و قوانین الکی پیام نورو بدن

 34. علی اصغر پاسخ

  با سلام .مسئولین محترم اینکه به دانشجویانی که هوز امتحان نداده و رد نشده اند فرصت می دهید تا می توانند رد شوند و نمره انها در معدل حساب نشود کار درستی است .؟
  چرا این فرصت را به دانشجویانی که سالها زحمت کشیده و به خاطر نمرات ردی کسر معدل دارند نمی دهید .
  واقعا این کار شما چه معنی دارد .
  این به این معنی می باشد که بگویند با مجروحان و بیماران قدیمی کاری نداریم .از این به بعد به مجروحان و بیماران جدید دارو می دهیم .پس تا می توانید مجروح و بیمار شوید .

 35. مينا پاسخ

  پس کی جوابه سوالاته مارو در مورده نمرات ردی میدهید؟

  • حسین پاسخ

   معمولا قوانین ، عطف به ما سبق نمیشن … یعنی قبلی ها رو در بر نمی گیرند

 36. دانشجو پاسخ

  با سلام
  لطفا این قانون برای تمامی دانشجویانی که کسری معدل دارند استفاده کنید.واقعا ورودی های قبل سال 94 شدیدا به اجرای این قانون نیازمندند.چون هم مسیر تحصیل را تمام کردن و هم هزینه پرداخت کردن.
  لطفا جوابگو باشید
  تمامی عزیزانی که این مساله را درخواست کردن منتظر پاسخ هستند.پس پاسخگو باشید

 37. ر.م پاسخ

  با سلام .من دانشجوی ارشد ورودی 90 هستم که یک سال اول تحصیلی را مرخصی گرفتم و از سال 91 دانشجو شدم در ترم آخر یکی از درس هایم را بدلیل بیماری در جلسه نمره 3 شدم و معدلم پایین آمد . ترم بعد همان درس را با نمره 18 گذراندم ولی چون تمام درس هایم را گذرانذه بودم دیگر حوصله و وقت دوباره کلاس رفتن را ندارم و الان پایان نامه ام مونده .میخواستم انصراف بدهم . خواهشمندم اگه میشه این قانون رو شامل حال ما هم بکنید .

 38. ر.م پاسخ

  خواهش میکنم یه جواب به ما بدید که بدونیم تکلیفمون چیه . با تشکر

 39. زهرا عطاپور پاسخ

  سلام من ترم آینده فارغالتحصیل میشم آیا امکان داره این قانون شامل حال منم بشه

 40. آتنا پاسخ

  از مسئولین محترم عاجزانه تقاضا می شود این قانون مشمول ورودی های قبل هم بشود . چون آنها مشکل اساسی دارند .
  نه اینکه به ورودی های جدید که هنوز امتحان نداده اند فرصت داده شود تا می توانند تنبل شوند و تا می توانند در دروس نمره ردی بگیرند .!!!!!
  قانون باید کمک کننده باشد نه اینکه ضربه زننده و زیان آور .

 41. رضا پاسخ

  سلام از مسولان خواهش میکنم یک جوابی به دانشجویان ارشد بدهند همه سا ما نه ها پر است از درد دل دانشجویانی که مشکل نمره ردی دارند ولی کو گوش شنوایی که جواب بدهد ؟ خئاهشا به خاطر خدا یک پاسخی بدهبد ؟

 42. رضا پاسخ

  توی این سیستم همه اش پرسش است از مدیر سایت خواهش می کنم یک پاسخی از مسیو لین برای این دوستان بگیرید در پایین همین صفحه قید شده پرسش و پاسخ ان شا ا که در خصوص پاسخ هم قدمی برداشته شود با تشکر

 43. گیلدا پاسخ

  جالبه من در زمان دانش پذیری نمره آمارم 8 شد و الان همون درس رو با نمره 16 گذروندم .خیلی خنده داره اگه بخوان نمره زمان دانش پذیری رو هم تاثیر بدن !!!
  یعنی ما فقط وظیفمون اینه که پول بدیم به دانشگاه و مسئولین هم دایم شرایط رو بای ما سختتر کنن؟!!!
  اگه میدونستم اینجوریه همون آزاد درس می خوندم! واقعا تاسف برای مسئولین …

 44. مسلم اكبري گورنداني پاسخ

  دوستان سلام
  فکر می کنم مفهوم دانشجویان در حال تحصیل شامل ورودیهای قبل هم بشه. صبر کنین تا دستورالعمل ابلاغ بشه

 45. آتنا پاسخ

  از مسئولین محترم تقاضا می شود با قرار دادن شرایطی این حذف نمره ردی را برای ورودی های قبل مهیا کنند . لطفا به فکر کسانی باشید که قبل به خاطر این مشکل دچار گرفتاری و کار عبث شده اند .نه اینکه راه را برای کسانی میسر می کنید که تا می توانند رد شوند .

 46. علی اصغر پاسخ

  خواهش می کنیم طرح حذف نمره ردی را شامل همه دانشجویان بفرمایید .
  مشکل را برای همه حل نمایید تا خداوند مشکل شما را حل نماید .

 47. دانشجو پاسخ

  واقعا جالبه هر کسی اومده مشکلشو میگه حتی یه نفرم نیست که بخواد بیاد رسیدگی کنه… اونایی که قانون گذارن که اصن یه همچین خبری رو منتشرم نکردن… چه برسه بخوان بیان رسیدگی کنن

 48. دانشجو پاسخ

  دوستان عزیز این قانون ظاهرا به دلیل اعتراضات زیادی که بهش وارد شده عملی نشده و ظاهرا قراره باز هم دروس مردودی توی معدل ارشد مثل قبل لحاظ بشن… شما دوستانی که ورودی سالهای قبل هستین هم خیلی غصه نخورین واسه ما جدیدا هم اجرا نمیشه

 49. M پاسخ

  احتمال حذف نمره ردی برای ورودی ۹۲هست چون نم میخوام انصراف بدم اگه تصویب میشه منتظر بمانم تشکر

 50. تعداد خیلی زیادی از دانشجویان ارشد پاسخ

  سلام سلام تورابه خدا -تورابه خدا- تورابه خدا- مشکلات دانشجویان ارشد قبل از سال تحصیلی 95-94 در خصوص حذف نمرات ردی در کارنامه به ریاست و معاونین پیام نور برسانید و یک جواب به آنا بدهید تا فکری برای خودشان بکند

 51. تعداد خیلی زیادی از دانشجویان ارشد پاسخ

  سلام سلام تورابه خدا -تورابه خدا- تورابه خدا- مشکلات دانشجویان ارشد قبل از سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در خصوص حذف نمرات ردی در کارنامه به ریاست و معاونین پیام نور برسانید و یک جواب به آنها بدهید تا فکری برای خودشان بکند

 52. رضا پاسخ

  احتمال حذف نمره ردی برای ورودی ۹3هست

 53. عادل ساعدی خلوص پاسخ

  سلام دوستان:
  لطفا به جای مطلب نوشتن توی سایتها به دیوان عدالت اداری شکایت کنیدتااین قانون شامل دانشجویان فعلی وورودی های سالهای قبل هم بشود.به دوستان دیگرهم اطلاع رسانی کنید تا تعدادشکایت ها بیشترشود.

 54. ناشناس پاسخ

  احتمال حذف نمره ردی برای ورودی ۹۳هست
  (کمک کنید این ظلم و بی عدالتی است)( کمک کنید این ظلم و بی عدالتی است)( کمک کنید این ظلم و بی عدالتی است )( کمک کنید این ظلم و بی عدالتی است)فریاد ***فریاد یاحسین یاحسین فریاد

 55. ناشناس پاسخ

  تورابه خدا این مشکل حذف نمرات ردی ارشد های پیام نور را به اطلاع معاون جدید آموزشی اطلاع دهید

 56. اکبر مرادی پاسخ

  بنام آرام جان ها سال 94 در حال تمام شدن چشم به راه مسولین هستم برای تمام دانشجویان ارشد حذف نمرات ردی را تصویب کنند آیا امیدی هست- آیا امیدی هست- آیا امیدی هست- آیا امیدی هست- آیا امیدی هست- آیا امیدی هست-

 57. ناشناس پاسخ

  عیدی مسولین به تمام دانشجویان ارشد پیام نور(خواهش می کنیم طرح حذف نمره ردی را شامل همه دانشجویان بفرمایید ).
  (خواهش می کنیم طرح حذف نمره ردی را شامل همه دانشجویان بفرمایید) .
  خواهش می کنیم طرح حذف نمره ردی را شامل همه دانشجویان بفرمایید .
  خواهش می کنیم طرح حذف نمره ردی را شامل همه دانشجویان بفرمایید .

 58. علی باقری پاسخ

  سلام آیا این آیین نامه جدید حذف نمرات ردی ارشد شامل ورودی های قبل از ۹۴ هم میشود؟؟لطفا پاسخ دهید..

 59. رضا پاسخ

  خواهشا مسول محترم حذف نمره ردی رو برای قبل 94 هم اعمال کنید باور بفرمایید پیام نور سخته یا لااقل با حذف دو عنوان درس موافقت نمایید اکثرا دانشجوا مشکل معدل دارن با حذف دو عنوان درس مطمنا معدل کل به حد نیاز میرسه انقدر هزینه نمکنیم ممنون خواهشا عملی کنید

برای ارسال نظر از فرم زیر استفاده کنید

پی ان یو نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نظراتی که غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
در صورتی که سوالی دارید باید از قسمت " پرسش و پاسخ " سایت استفاده کنید

قوانین ارسال نظر پرسش و پاسخ

 

 

 

 


نمونه سوالات پیام نور
سامانه پرسش و پاسخ اخبار پیام نور

 

این سایت هیچگونه وابستگی به دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
طراحی سایت : پی ان یو نیوز
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است